Alla ska få en ärlig chans

Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. Invandring har berikat Sverige genom århundraden. Jag vill att det ska fortsätta vara så. Men då måste invandring bli mer än att resa över gränsen.

Snabbare validering och inträdesjobb

Jag vill göra det billigare och enklare att anställa och vill därför införa inträdesjobb som ett led i vår integration. Det behövs också en snabbare validering. Med det menar jag att studier och yrkeserfarenheter från andra länder ska kunna jämföras med svenska utbildningar och yrkeskunskaper så att en jämförelse kan ske.

Försumma inte kunskap

Idag försummar Sverige viktig kunskap som kommer med just invandring. Detta sker samtidigt som vi har stora kompetensbehov inom i stort sett alla branscher och är enligt företagarna i Sverige den viktigaste anledningen till att företagen inte kan växa fullt ut.

Yrkesskola och lärlingsanställningar

Regeringen vill gärna att alla ska bli akademiker, men många har inte den ambitionen och väljer därför tråkigt nog att inte fullfölja gymnasiet. Jag tycker därför att vi bör införa en yrkesskola och lärlingsanställningar. Vi bör dessutom satsa på mer vuxenutbildning för att fånga upp och vidareutbilda de som vill under hela livet.

Språket är nyckeln till intregration

Språket är en nyckel för att komma in i det svenska samhället. Samtidigt visar forskning på att det är lättare att lära sig språk om det finns en kombination av teori och praktik. Jag vill därför att SFI (Svenska för invandrare) ska kombineras med jobb. Det skapar bättre språkförutsättningar för den enskilda individen och ger en fot in i arbetslivet.

Stärk individen 

Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill jag ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Jag vill stärka individen, och motverka parallellsamhällen.

Öppna arbetsmarknaden för fler

Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning. Även för de som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Jag vill därför införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler. De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma i jobb. Deltagandet i svenska för invandrare (SFI) måste öka och ska kunna kombineras med jobb och praktik.

Tydliga krav och förväntningar

Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

Alla elever ska klara skolan

Nyanlända elever måste få mer tid att klara skolan. Undervisning ska till exempel kunna ske på loven. Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan olika skolor. I utsatta områden behövs särskilda karriärtjänster. Förskolan är viktig för barns språkutveckling.

Motverka parallellsamhällen

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Därför måste parallellsamhällen motverkas. Svensk lagstiftning gäller alla i vårt land och rättsstaten måste skydda individen. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap, men också genom strängare straff. Jag vill därför införa ett stopp för nya religiösa friskolor, detta då de motverkar integrationen. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Språk och samhällstest för medborgarskap

Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation. Viktiga frågor för vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle inklusive hedersförtryck, antisemitism och hbtq-personers rättigheter ska lyftas. Den som väljer att bli svensk medborgare ska göra ett språk- och samhällstest.

Med vänlig hälsning Lasse